Softman Oy:n ja asiakkaan välinen palvelusopimus

 

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Softman Oy:n (jäljempänä Softman) asiakkailleen toimittamiin palveluihin.

2. Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Asiakas sitoutuu palvelusopimuksen noudattamiseen tekemällä palvelutilauksen sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla. Palvelun tilaamisella asiakas myös vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä tietosuojaselosteessa esitetyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot. Sopimus sitoo Softmania sen jälkeen, kun Softman on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen.

Palvelun tuottamisen kesto vaihtelee käsiteltävien asioiden laajuuden, luonteen, asiakkaan osallistumisen ja tarvittavan selvitystyön määrän perusteella. Softman varaa oikeuden poiketa alun perin arvioidusta projektin pituudesta, mikäli projektin kestäessä havaitaan, että tiedot eivät vastaa alun perin sovittua.

Palveluiden päivä- tai tuntihinnat ilmoitetaan asiakkaalle tilauksen yhteydessä. Enintään viiden työpäivän projekteissa projekti laskutetaan kerralla ja pidemmissä projekteissa laskutus tehdään työn edetessä osissa.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero voimassaolevan verokannan mukaan. Mahdollisista matkakuluista, majoituskustannuksista jne. sovitaan projektin käynnistyksen yhteydessä. Maksuehto on 10 pv netto. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Hinnat eivät sisällä mahdollisia kolmansille osapuolille maksettavia maksuja, kuten viranomaismaksuja, asiakkaan it-, ohjelmisto- tai järjestelmätoimittajien kustannuksia ja muita vastaavia kustannuksia.

3. Yritys-, henkilö- sekä toimeksiantotietojen käsittely

Softman käsittelee asiakkaan toimittamia salassa pidettäviä tietoja luottamuksellisesti ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Henkilötietojen osalta Softman noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta 2016/679. Softmanin tietosuojaseloste on saatavilla yrityksen verkkosivuilla.

4. Palvelun tuottaminen ja siihen liittyvä ohjeistus sekä muut materiaalit

Neuvonta- ja konsultointipalveluihin kuuluu tarvittavien tietojen kerääminen räätälöidyillä lomakkeilla, haastattelulla ja asiakkaan asiakirjoihin tutustumalla. Tapaamiset pidetään ensisijaisesti puhelimitse tai Skype-yhteydellä. Softman laatii asiakirjaluonnokset saatujen tietojen pohjalta, minkä jälkeen Softman lähettää luonnokset asiakkaalle kommentoitavaksi. Kommentointinne pohjalta laadimme lopullisen asiakirjamateriaalin.

Asiakas vastaa aina itse saamansa palvelun, ohjeistuksen ja materiaalin hyödyntämisestä. Softman ei vastaa siitä, miten asiakas hyödyntää palvelun tuottamisen aikana oppimaansa ja saadun ohjeistuksen tai muun materiaalin hyödyntämistä.

Asiakkaalle toimitetut materiaalit on aina tarkoitettu vain asiakkaan käyttöön. Materiaalia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä hyödyntää kilpailutilanteessa Softmania vastaan. Kaikki immateriaalioikeudet koulutusmateriaalia koskien kuuluvat Softmanille eikä asiakkaalle siirry mitään tekijän-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeuksia. Materiaalilla tarkoitetaan kaikkea sähköisesti tai kirjallisesti luovutettuja oppaita, ohjeita, sopimusluonnoksia tai muuta aineistoa. Asiakas vastaa tietojen luvattomasta luovuttamisesta tai muusta luvattomasta käyttämisestä Softmanille aiheutuneista vahingoista ja toteutumattomista tilauksista.

5. Palvelun tuottamisen aikaiset asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Asiakas osoittaa haastateltavat henkilöt ja varaa heiltä palvelun toteuttamiseen tarvittavan työajan. Asiakas myös luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti korvauksetta Softmanin käyttöön palvelun suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat, taustatiedot, suunnitelmat ja kaikki muut Softmanin pyytämät työn etenemiseen tarvittavat tiedot.

 

Asiakkaan tulee osaltaan huolehtia, ettei hän toiminnallaan viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista ja valmistumista. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa kaikin käytettävissään olevin keinoin toimeksiannon suorittamiseen ja sen tarkoituksen toteutumiseen.

 

Asiakas vastaa Softmanille antamistaan toimeksiannon perustiedoista, ohjeista ja määräyksistä. Asiavirheen tai vahingon havaittuaan asiakkaan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava siitä Softmanille lisävahinkojen välttämiseksi.

6. Palvelun tulosten hyödyntäminen

Asiakas vastaa aina itse siitä, miten käyttää saamiaan palveluita tai hyödyntää laadittuja asiakirjoja tai toimintamalleja. Asiakas hyväksyy aina itse viimeisen käytettävän version kaikista hänelle luovutetuista asiakirjoista ja päättää täysin itsenäisesti niiden hyödyntämisestä liiketoiminnassaan ja niiden perusteella tai niitä käyttäen tehdyistä päätöksistä tai sopimuksista tai edellä mainittujen tekemättä jättämisestä.

 

Softmanin vastuu päättyy kaikissa tapauksissa aineiston luovuttamiseen asiakkaan haltuun.

7. Softmanin velvollisuudet ja vastuut

Softmanin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävät niiden edellyttämällä ammattitaidolla ja asiakkaan kanssa yhteisesti asetetut tavoitteet huomioiden. Softman ei ole vastuussa mistään asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle syntyneestä välillisestä vahingosta. Softmanin vahingonkorvauksen yläraja on kaikissa tapauksissa enintään kyseisen yksittäisen toimeksiantopalkkion suuruinen.

Softman ei ole vastuussa asiakkaan itsensä ohjeistuksiin, asiakirjoihin tai toimenpiteisiin vaatimien muutosten johdosta syntyneestä vahingosta. Softman ei myöskään ole vastuussa tekemiensä materiaalien virheellisyyksistä mikäli virheellisyydet johtuvat toimeksiannon perusteista tai toimeksiannon muuttumisesta materiaalien teon aikana tai sen jälkeen.

8. Tietojen luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamaansa tietoa asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja huolellisesti. Kumpikaan ei voi käyttää tai julkaista toisen antamaa tietoa luvatta tai käyttää tietoja muuhun kuin sovitun palvelun toteuttamiseen.

9. Palvelun tuottamisen ylivoimainen este

Softman ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Tulipalo, tietoliikennehäiriö, palvelunestohyökkäys, viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko tai muu Softmanista riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este vapauttaa Softmanin noudattamasta tätä sopimusta ylivoimaisen esteen ajaksi.

10. Palvelusopimuksen muutokset

Softmanilla on oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin palveluiden toimittamisessa saatujen kokemusten myötä. Muutosten tulee olla kohtuullisia ostajan kannalta. Muutokset tulevat voimaan Softmanin ilmoittaessa niistä ostajalle sähköpostitse tai verkkosivuillaan.

11. Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu sekä sovellettava laki

Palveluihin liittyvät reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti ja viipymättä enintään seitsemän (7) päivän sisällä materiaalin luovutuksesta. Näistä palveluehdoista tai palveluista johtuvat erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä ratkaistaan asia Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google Maps

©2020 by Softman

Vaasa, Seinäjoki ja Tampere 050 550 2244